Διοίκηση

Προσφέρεται πλήρης υποστήριξη στο να εκτιμήσει, να ερμηνεύσει και να διαχειριστεί τις ανάγκες του ατόμου και μιας επιχείρησης για:

  • Στρατηγική διοίκηση & Στρατηγική επικοινωνία
  • Αποτελεσματική ομάδα & Διαχείριση κρίσεων
  • Εργασία και Wellness
  • Οικογενειακές Επιχειρήσεις

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η στρατηγική διοίκηση και η λειτουργική επικοινωνία ενδυναμώνουν την αύξηση της απόδοσης, της παραγωγικότητας και των αποτελεσμάτων ενός συστήματος, εταιρείας, Οργανισμού.

Σημαντικές παράμετροι της στρατηγικής διοίκησης είναι η ενδελεχής ανάλυση του συστήματος και της αντίστοιχης αγοράς, του εργασιακού περιβάλλοντος, του μοντέλου ηγεσίας, του κινήτρου και της ενδυνάμωσης των στελεχών, της διαχείρισης κρίσεων.

Η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων στρατηγικής στα ανώτατα και μεσαία στελέχη της διοίκησης αναπτύσσει τη γενικότερη εμπιστοσύνη στη χρήση αποτελεσματικών προσεγγίσεων.

Περαιτέρω, αναπτύσσεται πρόγραμμα παρέμβασης με ένα μοντέλο Στρατηγικής Διοίκησης το οποίο βασίζεται στο θεωρητικό μοντέλο και τις πρακτικές εφαρμογές της Ισταμολογίας.

Δημιουργείται ένα πρωτότυπο πλαίσιο όσον αφορά στην αλληλεπίδραση μεταξύ ψυχολογικών και οικονομικών παραγόντων.

Εστιάζει στην ανάλυση ψυχολογικών διεργασιών στις εφαρμογές οικονομικής συμπεριφοράς στους τομείς στρατηγικής διοίκησης, συστημικής κουλτούρας, επικοινωνίας και επενδυτικής συμπεριφοράς.

Η διαχείριση κρίσεων και το κτίσιμο αποτελεσματικής ομάδας στη σημερινή εποχή είναι μια πρόκληση για κάθε άνθρωπο και Οργανισμό.

Περιλαμβάνονται η κατανόηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών του συστήματος και των μελών του, η ενδυνάμωση των διοικητικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών με σκοπό τον εφοδιασμό του εργασιακού χώρου, με κίνητρα, έμπνευση και αύξηση της παραγωγικότητας.

Χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες μέθοδοι για την διαχείριση κρίσεων και το κτίσιμο αποτελεσματικής ομάδας δια μέσου επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης ρίσκου, εμπιστοσύνης, λήψης αποφάσεων, συγκρουσιακής επικοινωνίας, παρουσιάσεων, ενδυνάμωσης προσωπικού και συνοχής μεταξύ των ατόμων, παιχνίδι ρόλων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ & WELLNESS

Η εργασία είναι ένας σημαντικότατος πυλώνας της ζωής μας. Αφιερώνουμε μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας στα θέματα εργασίας έχοντας διακυμάνσεις και στην ψυχολογία μας και στην ποιότητα ζωής μας.

Είναι, λοιπόν, στρατηγικό καθήκον κάθε συστήματος και διοίκησης να φροντίσει να υπάρχουν συνθήκες στον εργασιακό χώρο που ευνοούν και προάγουν την ψυχική υγεία των υπαλλήλων.

Τα αποτελέσματα είναι διακριτά και στους δείκτες κινήτρων και στην αποδοτικότητα.

Προσφέρεται η τεχνογνωσία και η δημιουργία των κατάλληλων πρακτικών για δημιουργία συστημικού κλίματος επιτυχημένης αλληλεπίδρασης εργασίας και wellness.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά διαδεδομένη δραστηριότητα στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Οι επιχειρήσεις αυτές διέπονται από μια σύνθετη δομή καθώς εμπλέκονται παράγοντες επαγγελματικοί, συγγενικοί και βεβαίως ψυχολογικοί. Έχουν ευαίσθητα πρωτόκολλα και, ενδεχομένως, ευαίσθητες διαδικασίες στην λειτουργία και διοίκησή τους. Προσφέρονται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις εξειδικευμένες υπηρεσίες όσον αφορά στην:

  • στρατηγική διοίκηση
  • στρατηγική επικοινωνία
  • ηγεσία & ιεραρχία
  • οργάνωση
  • εργασιακό κλίμα
  • διαχείριση κρίσεων

 

Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις διασφαλίζονται η αποδοτικότητα της επιχείρησης και η ευμάρεια των στελεχών της.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ