«Οδηγίες προς εργαζομένους … υφισταμένους και προϊσταμένους»

Το ΙΨΕ ενσωματώνει το ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΑΜΟΛΟΓΙΑΣ (International Center of Istamology – ICIs) το οποίο προωθεί την Ισταμολογία, μια θεωρητική προσέγγιση και σχετικές εφαρμογές, τα οποία στοχεύουν στην αναβάθμιση της εταιρικής δομής, στις διαπροσωπικές διαδικασίες, στην παραγωγικότητα και γενικότερα στην οικονομία (Tachmatzidis, Malama, 2011). Η Ισταμολογία εστιάζει στην αλληλεπίδραση μεταξύ ψυχολογικών και επιχειρηματικών παραγόντων στις περιοχές της στρατηγικής διοίκησης και επικοινωνίας, της οργανωσιακής κουλτούρας, στην επενδυτική συμπεριφορά. Πιστοποιημένη εκπαίδευση (ICIs) στην Ισταμολογία έχει προσφερθεί σε:

  • Οργανισμούς
  • Εταιρείες
  • Διευθυντικά στελέχη
  • Διοικητικό προσωπικό
  • Εργαζομένους

Το IΨΕ είναι ένας οργανισμός με διεθνή παρουσία και προσανατολισμό. Έχει συνεργασίες με επαγγελματικούς οργανισμούς και ενώσεις σε παγκόσμιο κλίμακα, προκειμένου να συμμετέχει σε υψηλού επιπέδου επιστημονικές δραστηριότητες και γεγονότα στα πεδία ενδιαφέροντός του.