Επιστημονικές Αναφορές / Εκθέσεις για Νομικά Ζητήματα

Η σύνταξη αναφορών προς χρήση σε νομικά ζητήματα είναι μια από τις διακριτές δραστηριότητες του ΙΨΕ.

Το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των σχετικών εκθέσεων τις καθιστούν μια σημαντική παράμετρο της εξέλιξης νομικών θεμάτων.