Εξειδικεύσεις

Το ΙΨΕ προσφέρει εξειδικεύσεις σε ψυχολογικές και ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις για επιστήμονες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Διαπροσωπική Θεραπεία (Interpersonal Therapy) και στη Θεραπεία Σχημάτων (Schema Therapy).

Οι εξειδικεύσεις αυτές είναι αναγνωρισμένες από τις αντίστοιχες Διεθνείς Ενώσεις.

Επίσης, πραγματοποιούνται εξειδικεύσεις σε ψυχολογικές προσεγγίσεις κατάλληλα σχεδιασμένες για επιστήμονες της εκπαίδευσης, της ιατρικής και της νομικής επιστήμης.